Het lidmaatschap

De contributie bedraagt op jaarbasis € 50,00 per persoon.

Betaling van contributie geschiedt één keer per jaar via automatische afschrijving van jouw bank- of girorekening.
Het IBAN-nummer van Lopersgroep‘90 is: NL86RABO0132178273, Rabobank Lichtenvoorde.
Het contributiejaar gaat in op 1 januari. Bij aanmelding later in het jaar betaal je naar rato.

Aan- en afmelden

Dit kan schriftelijk bij het secretariaat. Als je overweegt lid te worden van Lopersgroep‘90 is het mogelijk drie trainingen gratis te bezoeken om zodoende een indruk te krijgen van wat je kunt verwachten. Als je definitief besluit lid te worden dan kun je je aanmelden. Nadere informatie is verkrijgbaar bij één van de trainers of bestuursleden van Lopersgroep‘90.

Afmelden voor het volgende kalenderjaar kan alleen schriftelijk vóór 15 november van het lopende jaar, bij het secretariaat. Bij afmelding in het lopende jaar wordt de contributie niet gerestitueerd.

Je kunt je aanmelden door onderstaand formulier in te vullen en vervolgens op de knop 'Word lid' te klikken.


Met het invullen van jouw bankgegevens verleen je ons, tot wederopzegging, toestemming om ieder jaar de contributie van jouw bankrekening af te schrijven.