Het lidmaatschap

De contributie bedraagt op jaarbasis:

€ 50,00 per persoon voor volwassenen.

Betaling van contributie geschiedt één keer per jaar via automatische afschrijving van uw bank- of girorekening.
Het IBAN-nummer van Lopersgroep‘90 is: NL86RABO0132178273, Rabobank Lichtenvoorde,
Het contributiejaar gaat in op 1 januari. Bij inschrijving later in het jaar betaalt u naar rato.

Aan- en afmelden: Dit kan schriftelijk bij het secretariaat. Als u overweegt lid te worden van Lopersgroep‘90 is het mogelijk drie trainingen gratis te bezoeken om zodoende een indruk te krijgen van wat u kunt verwachten. Indien u definitief besluit lid te worden dan kunt u zich aanmelden. Nadere informatie is verkrijgbaar bij één van de trainers of bestuursleden van Lopersgroep‘90.

Afmelden voor het volgende kalenderjaar kan alleen schriftelijk vóór 15 november van het lopende jaar, bij het secretariaat. Bij afmelding in het lopende jaar wordt de contributie niet gerestitueerd.

U kunt zich aanmelden door het onderstaande formulier in te vullen en te versturen.