GEDRAGS- EN VEILIGHEIDSPROTOCOL LOPERSGROEP’90

Lopersgroep ’90 Lichtenvoorde, hierna verder te noemen: ‘Lopersgroep ’90’, wil eraan bijdragen dat haar leden met plezier en voldoening in een veilige omgeving kunnen sporten. Normen en waarden bij de beoefening van de sport is belangrijk. Dit vraagt om een bepaalde cultuur, maar ook om duidelijke gedragsregels. Lopersgroep ’90 heeft gedragsregels opgesteld om een plezierig en veilig sportklimaat te waarborgen. Ieder(e) lid, trainer, bestuurslid, vrijwilliger en betrokkene van de vereniging wordt geacht de inhoud van dit document te kennen en de richtlijnen, daar waar van toepassing, te hanteren en de gedragscode actief uit te dragen.  Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

Het bestuur van Lopersgroep ’90 zal erop toezien dat dit protocol regelmatig gecontroleerd wordt op juistheid en actualiteit. Gedrag en veiligheid hebben de hoogste prioriteit.

Vertrouwenscontactpersoon:

De vertrouwenscontactpersoon bij Lopersgroep ’90 is Nelleke van der Weerd

De vertrouwenscontactpersoon is bereikbaar voor alle leden, trainers, vrijwilligers, bestuursleden en anderen die zich bij Lopersgroep ’90 betrokken voelen.

De vertrouwenscontactpersoon is bereikbaar via het e-mailadres: jgvanderweerd@kpnmail.nl

Melden grensoverschrijdend gedrag:

Voor het melden van grensoverschrijdend gedrag kan eenieder zich melden bij de vertrouwenscontactpersoon. Te denken valt aan pesten, discriminatie of seksuele intimidatie. Ook bij twijfel is het belangrijk hierover het gesprek aan te gaan.

De vertrouwenscontactpersoon neemt een onafhankelijke plek in. Dat betekent dat hij/zij niet verbonden is aan het bestuur of een andere commissie. Ook is hij/zij geen lid van Lopersgroep ’90. De aan de vertrouwenscontactpersoon voorgelegde situatie komt alleen bij hem/haar terecht en alleen met toestemming van degene die de melding doet, hierna te noemen “de melder”, zal hij/zij zaken verder bekend maken. Het bestuur moet wel op de hoogte zijn van alle meldingen die bij de VCP binnenkomen. Dit gebeurt geanonimiseerd, behalve wanneer er strafbare feiten gepleegd zijn (bijv. diefstal, seksuele intimidatie). Daarnaast is het bestuur verplicht om periodiek alle geconstateerde gevallen van grensoverschrijdend gedrag (geanonimiseerd) bij het NOC*NSF te melden. (Deze verplichting geldt vanaf 15 mei 2018).

Procedure m.b.t. het melden van overschrijdend gedrag:

De melder stuurt een korte mail met in een paar woorden waar het om gaat, zijn/haar telefoonnummer en wanneer er teruggebeld kan worden. De vertrouwenscontactpersoon plant per e-mail zo spoedig mogelijk een afspraak in. Deze moet plaatsvinden in een vertrouwelijke setting zodat de melder zijn/haar verhaal kwijt kunt. Samen gaan ze kijken op welke manier het probleem waar de melder tegenaan is gelopen/loopt, het beste opgelost kan worden. De vertrouwenscontactpersoon heeft zelf geen rol in de acties die naar een oplossing kunnen leiden, hij/zij adviseert alleen over de mogelijkheden die er zijn.

Centrum Veilige Sport:

Mocht de melder dat liever willen (of bij afwezigheid van de vertrouwenscontactpersoon), dan kan ook direct contact opgenomen worden met het Centrum Veilige Sport van het NOC*NSF. Hier werken geschoolde vertrouwenscontactpersonen, die de melder kunnen helpen/-adviseren.

Dit vertrouwenspunt is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.30 uur op nummer 0900-2025590 (gratis). Ook is contact opnemen via chat of vertrouwelijke mail mogelijk. Zie hiervoor: https://centrumveiligesport.nl/contact.

Lopersgroep ’90 onderschrijft de missie en het protocol van het Centrum Veilige Sport dat is opgesteld door het NOC*NSF. De missie van Centrum Veilige Sport is het creëren van optimale omstandigheden voor iedereen. Zoals reeds hiervoor gemeld kunnen bij het Centrum Veilige Sport sporters, begeleiders, trainers, ouders en bestuurders onder andere terecht voor het melden van grensoverschrijdend gedrag.

Voor meer informatie zie:

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/blijf-je-stil-of-praat-je-erover

Gedragsregels

 1. Medeverantwoordelijkheid

Sta altijd open voor aanwijzingen van anderen m.b.t. gedrag, organisatie en veiligheid. Zie je bij andere(n) iets wat ongewenst is of gevaar kan opleveren, dan attendeer de betreffende persoon/trainer daarop.

 

 1. Rook- en drugsbeleid

Lopersgroep ‘90 is een rookvrije vereniging. Op de gehele accommodatie is roken niet toegestaan. Bij geconstateerde overtreding volgt een waarschuwing. Indien opnieuw een overtreding wordt vastgesteld, zal dit direct leiden tot een verbod de accommodatie ook in de toekomst te betreden.

Drugsbezit en drugsgebruik in en om de gehele accommodatie is niet toegestaan. Bij geconstateerde overtreding volgt een waarschuwing. Indien opnieuw een overtreding wordt vastgesteld, zal dit direct leiden tot een verbod de accommodatie ook in de toekomst te betreden.

 1. Netjes en schoonhouden van de accommodatie

De accommodatie is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

 • maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op;
 • (Sport-)schoenen reinigen, voordat je naar binnen gaat;
 • materialen die gebruikt zijn tijdens een training of wedstrijd worden weer netjes opgeborgen in de materiaalruimte;
 • fietsen worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst;
 • auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein;
 • de toegangen naar de baan in het belang van de veiligheid vrijhouden.
 1. Respecteren van andermans eigendommen

Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geef deze in bewaring bij de trainer of begeleider.

Bij diefstal wordt aangifte gedaan.

 1. Aansprakelijk voor aangerichte schade

Indien iemand schade veroorzaakt aan de accommodatie, dan zal deze persoon daar in principe aansprakelijk voor gesteld worden.

 1. Sportiviteit

Wat zijn onze uitgangspunten? Hardlopen is een fijne sport, die je met elkaar en met andere atleten gezamenlijk beoefent.

 • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
 • Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
 • Afspraak is afspraak!
 • Geef altijd het goede voorbeeld.
 • Spreek elkaar aan op (ongewenst) gedrag.

Verder hanteren wij -voor zover toepasselijk- de protocollen/regels van de Atletiekunie en het NOC*NSF.

Veiligheid

Ten behoeve van de veiligheid van leden en trainers van Lopersgroep ’90 volgen hieronder regels om de veiligheid tijdens het lopen op de openbare weg te vergroten.

Het is ieders eigen verantwoordelijk om zich aan de verkeersregels te houden.

Tijdens trainingen op de openbare weg dienen alle leden en trainers zich te houden aan onderstaande regels:

 • als loopgroep loop je zoveel mogelijk rechts van de weg;
 • tijdens de training buiten de bebouwde kom verlaat een loper niet alleen de training. In overleg wordt gekeken of de betreffende loper samen met één of meer lopers de groep kan verlaten. Zo niet vergezelt de gehele groep de betreffende loper richting De Swite. Binnen de bebouwde kom mag een loper om voor hem/haar moverende reden(en) voortijdig de training verlaten. Is de reden van ‘uitstappen’ een gezondheidsklacht/blessure dan kan de trainer de beslissing nemen om deze loper niet alleen naar huis te laten gaan.
 • Op het moment van ‘uitstappen’ eindigt de training voor de loper.
 • indien mogelijk loop je op een rustige B-weg (ronde kanten bij berm) zoveel mogelijk op het midden van de weg om heup- en knieklachten te voorkomen;
 • Loop in een groep in tweetallen, zodat je snel achter elkaar kunt gaan lopen;
 • indien bocht niet te overzien is, dan loop je als groep tijdelijk in de buitenbocht (communiceer duidelijk met elkaar bij het oversteken);
 • je steekt gezamenlijk als groep een weg over. De (assistent-)trainer bepaalt het moment;
 • bij schemer en in het donker is het verplicht voor elke loper om een reflecterend hesje en goede verlichting, welke zowel aan de voorkant, als achterkant zichtbaar is, te dragen. Draagt een lid geen goede verlichting, dan mag hij/zij niet meelopen. De (assistent-)trainer neemt deze beslissing;
 • de trainer en assistent-trainer hebben altijd een mobiele telefoon bij zich!
 • blijf alert en communiceer regelmatig binnen je loopgroep over het lopen op de openbare weg, aankomend verkeer en obstakels (paaltjes, slecht wegdek etc.).