Het lidmaatschap

Vanaf 7 jaar kan men lid worden van Lopersgroep90. De contributie bedraagt op jaarbasis:

€ 50,00 per persoon voor volwassenen.
€ 35,00 per persoon voor jeugdleden (7 t/m 16 jaar).
€ 100,00 familie tarief.

Betaling van contributie geschiedt één keer per jaar via automatische afschrijving van uw bank- of girorekening.
Het IBAN-nummer van Lopersgroep‘90 is: NL86RABO0132178273, Rabobank Lichtenvoorde,
Het contributiejaar gaat in op 1 januari. Bij inschrijving later in het jaar betaalt u naar rato.

Aan- en afmelden: Dit kan schriftelijk bij het secretariaat. Als u overweegt lid te worden van Lopersgroep‘90 is het mogelijk drie trainingen gratis te bezoeken om zodoende een indruk te krijgen van wat u kunt verwachten. Indien u definitief besluit lid te worden dan kunt u zich aanmelden. Nadere informatie is verkrijgbaar bij één van de trainers of bestuursleden van Lopersgroep‘90.

Afmelden voor het volgende kalenderjaar kan alleen schriftelijk vóór 15 november van het lopende jaar, bij het secretariaat. Bij afmelding in het lopende jaar wordt de contributie niet gerestitueerd.

Aanmelden kan ook online. Nadat u zich online heeft aangemeld hoeft u alleen nog een machtiging voor automatische afschrijving van de contributie te tekenen en deze in te leveren. Dit kan tijdens de trainingen of bij het secretariaat*.

*Secretariaat Lopersgroep’90:
p/a Schatbergstraat 68
7131 AS LICHTENVOORDE
E-mail: secretaris@lopersgroep90.nl

Klik hier voor het machtigingsformulier